Ovikenveckan 2024 äger rum 29 juni - 7 juli 

 ------

Boka in årets Ovikenvecka!

Här kommer programmet att presenteras, i takt med att artister och evenemang blir klara.  

 

Årsmöte

2024-04-21

Söndagen den 21 april klockan 15.00.

Plats: Sockenstugan vid Ovikens nya kyrka.

Föreningen bjuder på fika.

 

1.   Årsmötets öppnande

2.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.   Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

4.   Fastsällande av röstlängd

5.   Fråga om mötets behöriga utlysning

6.   Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7.   Revisionsberättelse

8.   Fastställande av balans- och resultaträkning

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag (inkomna senast tio dagar innan mötet)

11. Fastställande av årsavgift

12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

13. Val av styrelseordförande för en tid av ett år

14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

15. Val av två ersättare i styrelsen för en tid av ett år

16. Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

17. Val av programråd

18. Årsmötet avslutas

Vill du bli medlem och stödja vår verksamhet?

Gå in på fliken BLI MEDLEM så kan du läsa mer!

Besök oss gärna på Facebook!

Missa inte allt spännande som vår förening arrangerar.

Gå gärna in och gilla vår sida!